مصرف قند در کودکان بیش از حد مجاز است

به گزارش گیاه یاب به نقل از خبرگزاری مهر، بررسـی هـا نشـان مـی دهـد کـودکان بیـش از سـه برابـر حـد مجـاز مـواد قنـدی و شـیرینی مصـرف مـی کننـد. بـه گفتـه محققـان کالـج امپریـال لنـدن، نتایـج ایـن بررسـی نشـان مـی دهـد از هـر سـه کـودک ۱۰ سـاله یـک نفـر دارای اضافـه وزن یـا چاقـی اسـت و یـک از هـر سـه کـودک ۵ سـاله دارای دنـدان هـای خـراب و پوسـیده اسـت. از اینـرو ریسـک سـامت ناشـی از مصـرف موادقنـدی بسـیار جـدی اسـت.

مصرف قند در کودکان

مصرف قند در کودکان بیش از حد مجاز است

ایــن بررســی و پژوهــش در بیــن ۱۲۸۸ فــرد بزرگســال و ۱۲۵۸ کــودک کــه رژیــم غذایـی سـه یـا چهـار روزشـان را اعـام کـرده بودنـد انجـام شـد. طبـق ایـن مطالعـه، کــودکان ۴ تــا ۱۰ ســاله بــه طــور میانگیــن روزی ۱۰ نوشــیدنی شــیرین ۱۰۰ میلــی لیتـری مـی نوشـیدند و مـواد قنـدی بالـغ بـر ۱۳ درصـد از مصـرف کالـری روزانه یک کـودک را تشـکیل مـی داد. ایـن میـزان، بیـش از دو برابـر ۵ درصـد حدمجـاز مصرفی پیشـنهاد شـده اسـت.

نوجوانــان ۱۱ تــا ۱۸ ســاله، ۱۵ درصــد از رژیــم غذایــی روزانــه شــان را مــواد قنــدی تشـکیل مـی داد کـه سـه برابـر حدمجـاز اسـت. همچنیـن افـراد بزرگسـال بیـن ۱۹ تا ۶۴ سـال هـم ۱۲ درصـد از رژیـم غذایـی شـان شـامل مـواد قنـدی بـود. طبـق ایـن پژوهـش، یـک پنجـم کـودکان ۵ سـاله و یـک سـوم کـودکان ۱۱ سـاله دارای اضافـه وزن یـا چـاق بودنـد. کـودکان سـنین ۴ تـا ۱۰ سـال دارای رژیـم غذایـی بودنــد کــه ۱۳ درصــد مصــرف کالــری روزانــه شــان از چربــی هــای اشــباع شــده بدسـت مـی آمـد.

محققـان تاکیـد مـی کننـد کـه ایـن داده هـا حاکـی از آن اسـت کـه مـا بایـد بـرای بهبـود سـامت مـان بیشـتر میـوه، سـبزیجات، فیبـر و ماهـی چـرب و کمتـر قنـد، نمـک و چربـی اشـباع شـده مصـرف کنیـم.

به این مطلب امتیاز بدید!
نوشته شده توسط گیاه یاب در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۵ با موضوع اخبار دنیای سلامت
دیدگاه خود را ارسال کنید ( بدون دیدگاه )

*

code

آشپزی سالم

شیر زردچوبه
دستورالعمل‌های فراوانی برای تهیۀ نوشیدنی با زردچوبه وجود دارد که یکی از آنها شیر زردچوبه است. این نوشیدنی سرشار از خاصیت بوده و می‌تواند گزینه‌ای عالی برای یک رژیم غذایی سالم باشد. با گیاه یاب همراه باشید. ۱۵ دقیقه‌ای آماده می‌شود ...
ادامه مطلب

از دل طبیعت

چای کوهی
چای کوهی در اکثر نقاط دنیا پرورش پیدا می کند، در زمان های قدیم از چای کوهی به عنوان درمانگر زخم و التیام آنها استفاده شده است. قدمت استفاده از چای کوهی در ایران به دوران قدیم بر می گردد و در طب سنتی جایگاهی ویژه، و از آن استفاده های متعددی می شود. این چای بیشتر در نواحی غرب ایران رویش می کند، برای آگاهی بیشتر از خواص این چای با گیاه یاب همراه باشید. ...
ادامه مطلب
8 لیوان آب چند لیتر است آلبالو برای دیابتی ها بلوط برای اسهال بلوط برای دیابت بلوط برای زن باردار بلوط برای معده بومادران برای تنبلی تخمدان بیماری لوپوس به انگلیسی خاصیت سوسنبر خواص آلو بخارا در بارداری خواص برگه زردآلو در بارداری خواص بومادران برای پوست خواص درمانی نارون خواص دمنوش میخک خواص زردآلو خشک شده خواص سرشیر خواص عدس برای بدنسازی خواص عدس برای کودکان خواص عرق کاکوتی خواص مخلصه خواص مرزه برای لاغری خواص میوه کنار در بارداری خواص میوه کیالک خواص گزنه دانه کاج خوراکی درمان لوپوس با طب سنتی درمان کبودی روغن بنفشه برای چاقی صورت روغن دارچین برای لاغری روغن دارچین برای پوست روغن فندق برای مو روغن کرچک برای یبوست زردک چیست شربت سوسنبر شیرین بیان در بارداری طبیعت نارون کوهی طریقه مصرف پنج انگشت عرق کیالک برای روماتیسم عکس کلم کیل فواید بومادران فواید سرشیر فواید گیاه سوسنبر قیسی در بارداری مضرات بیکن مضرات ترب مضرات سرشیر مضرات عرق بهارنارنج مضرات نارون کوهی مضرات وانیل مضرات پنج انگشت مضرات گل همیشه بهار میوه های دارای سدیم و پتاسیم بالا نارنگی برای سرماخوردگی کامبوجا و لاغری کاهو برای معده کرفس کوهی در بارداری کرنبری در ایران کرن بری چیست کلم کیل چیست گیاه کرنبری چیست
اگر چه در نگارش مطالب این سایت از منابع معتبر علمی بهره برده شده است، اما مطالب آن کلی بوده و جایگزین توصیه های پزشکتان نمی باشد.
کلیه حقوق متعلق به پایگاه طب سنتی و سلامت گیاه یاب است.