مصرف قند در کودکان بیش از حد مجاز است

به گزارش گیاه یاب به نقل از خبرگزاری مهر، بررسـی هـا نشـان مـی دهـد کـودکان بیـش از سـه برابـر حـد مجـاز مـواد قنـدی و شـیرینی مصـرف مـی کننـد. بـه گفتـه محققـان کالـج امپریـال لنـدن، نتایـج ایـن بررسـی نشـان مـی دهـد از هـر سـه کـودک ۱۰ سـاله یـک نفـر دارای اضافـه وزن یـا چاقـی اسـت و یـک از هـر سـه کـودک ۵ سـاله دارای دنـدان هـای خـراب و پوسـیده اسـت. از اینـرو ریسـک سـامت ناشـی از مصـرف موادقنـدی بسـیار جـدی اسـت.

مصرف قند در کودکان

مصرف قند در کودکان بیش از حد مجاز است

ایــن بررســی و پژوهــش در بیــن ۱۲۸۸ فــرد بزرگســال و ۱۲۵۸ کــودک کــه رژیــم غذایـی سـه یـا چهـار روزشـان را اعـام کـرده بودنـد انجـام شـد. طبـق ایـن مطالعـه، کــودکان ۴ تــا ۱۰ ســاله بــه طــور میانگیــن روزی ۱۰ نوشــیدنی شــیرین ۱۰۰ میلــی لیتـری مـی نوشـیدند و مـواد قنـدی بالـغ بـر ۱۳ درصـد از مصـرف کالـری روزانه یک کـودک را تشـکیل مـی داد. ایـن میـزان، بیـش از دو برابـر ۵ درصـد حدمجـاز مصرفی پیشـنهاد شـده اسـت.

نوجوانــان ۱۱ تــا ۱۸ ســاله، ۱۵ درصــد از رژیــم غذایــی روزانــه شــان را مــواد قنــدی تشـکیل مـی داد کـه سـه برابـر حدمجـاز اسـت. همچنیـن افـراد بزرگسـال بیـن ۱۹ تا ۶۴ سـال هـم ۱۲ درصـد از رژیـم غذایـی شـان شـامل مـواد قنـدی بـود. طبـق ایـن پژوهـش، یـک پنجـم کـودکان ۵ سـاله و یـک سـوم کـودکان ۱۱ سـاله دارای اضافـه وزن یـا چـاق بودنـد. کـودکان سـنین ۴ تـا ۱۰ سـال دارای رژیـم غذایـی بودنــد کــه ۱۳ درصــد مصــرف کالــری روزانــه شــان از چربــی هــای اشــباع شــده بدسـت مـی آمـد.

محققـان تاکیـد مـی کننـد کـه ایـن داده هـا حاکـی از آن اسـت کـه مـا بایـد بـرای بهبـود سـامت مـان بیشـتر میـوه، سـبزیجات، فیبـر و ماهـی چـرب و کمتـر قنـد، نمـک و چربـی اشـباع شـده مصـرف کنیـم.

به این مطلب امتیاز بدید!
نوشته شده توسط گیاه یاب در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۵ با موضوع اخبار دنیای سلامت
دیدگاه خود را ارسال کنید ( بدون دیدگاه )

*

code

آشپزی سالم

مرغ گریل شده با کره بادام زمینی
این غذا بهترین گزینه برای زمانی است که میهمان ناخوانده دارید و نمی‌دانید چه چیزی درست کنید. همچنین مرغ گریل شده با کره بادام زمینی یک غذای مغذی و کم‌کالری است که انتخابی عالی برای یک وعدۀ شام رژیمی می‌باشد. زمان ...
ادامه مطلب

از دل طبیعت

تخم کتان
تخم کتان ( به انگلیسی Flax Seed ) که به آن بذر کتان نیز گفته میشود در واقع همان دانه‌ها و بذرها‌ی گیاه و گل کتان هستند که به رنگ قهوه‌ای و طلایی یافت میشوند. تخم کتان از دانه‌های پرمصرف و محبوب است که خواص دارویی این دانه جایگاه ویژه‌ای را در نسخه‌های طب سنتی از آن خود کرده است. در ادامه به بررسی فواید گوناگون تخم کتان خواهیم پرداخت. ...
ادامه مطلب
اگر چه در نگارش مطالب این سایت از منابع معتبر علمی بهره برده شده است، اما مطالب آن کلی بوده و جایگزین توصیه های پزشکتان نمی باشد.
کلیه حقوق متعلق به پایگاه طب سنتی و سلامت گیاه یاب است.