مصرف قند در کودکان بیش از حد مجاز است

به گزارش گیاه یاب به نقل از خبرگزاری مهر، بررسـی هـا نشـان مـی دهـد کـودکان بیـش از سـه برابـر حـد مجـاز مـواد قنـدی و شـیرینی مصـرف مـی کننـد. بـه گفتـه محققـان کالـج امپریـال لنـدن، نتایـج ایـن بررسـی نشـان مـی دهـد از هـر سـه کـودک ۱۰ سـاله یـک نفـر دارای اضافـه وزن یـا چاقـی اسـت و یـک از هـر سـه کـودک ۵ سـاله دارای دنـدان هـای خـراب و پوسـیده اسـت. از اینـرو ریسـک سـامت ناشـی از مصـرف موادقنـدی بسـیار جـدی اسـت.

مصرف قند در کودکان

مصرف قند در کودکان بیش از حد مجاز است

ایــن بررســی و پژوهــش در بیــن ۱۲۸۸ فــرد بزرگســال و ۱۲۵۸ کــودک کــه رژیــم غذایـی سـه یـا چهـار روزشـان را اعـام کـرده بودنـد انجـام شـد. طبـق ایـن مطالعـه، کــودکان ۴ تــا ۱۰ ســاله بــه طــور میانگیــن روزی ۱۰ نوشــیدنی شــیرین ۱۰۰ میلــی لیتـری مـی نوشـیدند و مـواد قنـدی بالـغ بـر ۱۳ درصـد از مصـرف کالـری روزانه یک کـودک را تشـکیل مـی داد. ایـن میـزان، بیـش از دو برابـر ۵ درصـد حدمجـاز مصرفی پیشـنهاد شـده اسـت.

نوجوانــان ۱۱ تــا ۱۸ ســاله، ۱۵ درصــد از رژیــم غذایــی روزانــه شــان را مــواد قنــدی تشـکیل مـی داد کـه سـه برابـر حدمجـاز اسـت. همچنیـن افـراد بزرگسـال بیـن ۱۹ تا ۶۴ سـال هـم ۱۲ درصـد از رژیـم غذایـی شـان شـامل مـواد قنـدی بـود. طبـق ایـن پژوهـش، یـک پنجـم کـودکان ۵ سـاله و یـک سـوم کـودکان ۱۱ سـاله دارای اضافـه وزن یـا چـاق بودنـد. کـودکان سـنین ۴ تـا ۱۰ سـال دارای رژیـم غذایـی بودنــد کــه ۱۳ درصــد مصــرف کالــری روزانــه شــان از چربــی هــای اشــباع شــده بدسـت مـی آمـد.

محققـان تاکیـد مـی کننـد کـه ایـن داده هـا حاکـی از آن اسـت کـه مـا بایـد بـرای بهبـود سـامت مـان بیشـتر میـوه، سـبزیجات، فیبـر و ماهـی چـرب و کمتـر قنـد، نمـک و چربـی اشـباع شـده مصـرف کنیـم.

مصرف قند در کودکان بیش از حد مجاز است
به این مطلب امتیاز بدید!
نوشته شده توسط گیاه یاب در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۵ با موضوع اخبار دنیای سلامت
کانال تلگرام
دیدگاه خود را ارسال کنید ( بدون دیدگاه )

*

code

کوله پشتی

آشپزی سالم

طرز تهیه پاستا مرغ با سس پستو
در دستورالعمل امروز قصد داریم به طرز تهیه پاستا مرغ با سس پستو بپردازیم که غذایی فوق‌العاده لذیذ و خوش‌طعم است. البته فراموش نکنید که این پاستا کالری نسبتا بالایی دارد و نباید در مصرف آن زیاده‌روی کنید. لطفا با ...
ادامه مطلب

از دل طبیعت

سوسنبر
سوسنبر با نام علمی Thymus serpyllum نوعی گیاه است که بسیار خوشبو بوده و از خانواده ی نعناعیان میباشد. این گیاه دارویی بسیار در جنگلهای شمال ایران یافت میشود. شما میتوانید سوسنبر را بعنوان سبزی خوراکی در کنار وعده های غذایی خود میل کنید و از فواید آن بهره مند گردید. برای آشنایی با خواص گوناگون این گیاه پرخاصیت با ما همراه باشید. ...
ادامه مطلب

تبلیغات متنی

سیر و گشت کوپه
اگر چه در نگارش مطالب این سایت از منابع معتبر علمی بهره برده شده است، اما مطالب آن کلی بوده و جایگزین توصیه های پزشکتان نمی باشد.
کلیه حقوق متعلق به پایگاه طب سنتی و سلامت گیاه یاب است.