مصرف قند در کودکان بیش از حد مجاز است

0
76

به گزارش گیاه یاب به نقل از خبرگزاری مهر، بررسـی هـا نشـان مـی دهـد کـودکان بیـش از سـه برابـر حـد مجـاز مـواد قنـدی و شـیرینی مصـرف مـی کننـد. بـه گفتـه محققـان کالـج امپریـال لنـدن، نتایـج ایـن بررسـی نشـان مـی دهـد از هـر سـه کـودک ۱۰ سـاله یـک نفـر دارای اضافـه وزن یـا چاقـی اسـت و یـک از هـر سـه کـودک ۵ سـاله دارای دنـدان هـای خـراب و پوسـیده اسـت. از اینـرو ریسـک سـامت ناشـی از مصـرف موادقنـدی بسـیار جـدی اسـت.

مصرف قند در کودکان

مصرف قند در کودکان بیش از حد مجاز است

ایــن بررســی و پژوهــش در بیــن ۱۲۸۸ فــرد بزرگســال و ۱۲۵۸ کــودک کــه رژیــم غذایـی سـه یـا چهـار روزشـان را اعـام کـرده بودنـد انجـام شـد. طبـق ایـن مطالعـه، کــودکان ۴ تــا ۱۰ ســاله بــه طــور میانگیــن روزی ۱۰ نوشــیدنی شــیرین ۱۰۰ میلــی لیتـری مـی نوشـیدند و مـواد قنـدی بالـغ بـر ۱۳ درصـد از مصـرف کالـری روزانه یک کـودک را تشـکیل مـی داد. ایـن میـزان، بیـش از دو برابـر ۵ درصـد حدمجـاز مصرفی پیشـنهاد شـده اسـت.

نوجوانــان ۱۱ تــا ۱۸ ســاله، ۱۵ درصــد از رژیــم غذایــی روزانــه شــان را مــواد قنــدی تشـکیل مـی داد کـه سـه برابـر حدمجـاز اسـت. همچنیـن افـراد بزرگسـال بیـن ۱۹ تا ۶۴ سـال هـم ۱۲ درصـد از رژیـم غذایـی شـان شـامل مـواد قنـدی بـود. طبـق ایـن پژوهـش، یـک پنجـم کـودکان ۵ سـاله و یـک سـوم کـودکان ۱۱ سـاله دارای اضافـه وزن یـا چـاق بودنـد. کـودکان سـنین ۴ تـا ۱۰ سـال دارای رژیـم غذایـی بودنــد کــه ۱۳ درصــد مصــرف کالــری روزانــه شــان از چربــی هــای اشــباع شــده بدسـت مـی آمـد.

همچنین بخوانید :  بستنی با طعم سلامتی بخورید

محققـان تاکیـد مـی کننـد کـه ایـن داده هـا حاکـی از آن اسـت کـه مـا بایـد بـرای بهبـود سـامت مـان بیشـتر میـوه، سـبزیجات، فیبـر و ماهـی چـرب و کمتـر قنـد، نمـک و چربـی اشـباع شـده مصـرف کنیـم.

مصرف قند در کودکان بیش از حد مجاز است
به این مطلب امتیاز بدید!
اشتراک گذاری

افزودن دیدگاه

لطفا دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید